Filozofie školního vzdělávacího programu

MÍSTO NA ZEMI

Školní vzdělávací program je zaměřený na rozvoj osobnosti a socializaci dítěte předškolního věku do společenského prostředí v souladu s jeho individuálními zvláštnostmi, potřebami a možnostmi.

„Dítě je jedinečná bytost s individuálními zvláštnostmi a potřebami, a proto:

 • každé dítě má právo na získání takového vzdělání, které mírou a kvalitou odpovídá jeho osobním možnostem a potřebám
 • každé dítě má právo na podnětné prostředí zasahující rozvoj celé osobnosti
 • každé dítě má právo na vytváření a zaujímání zdravých postojů k sobě i svému okolí a učit se žít ve společenství s jinými
 • každé dítě má právo na vstřícnost, otevřenost, na lásku a přijetí
 • každé dítě má právo najít si své místo mezi ostatními… a my dospělí jim to místo pomůžeme hledat.“

Co je cílem vzdělávání?

 • Dítě socializované do nového společenského prostředí, působícího na utváření osobnosti v souladu s individuálními zvláštnostmi a potřebami dítěte.
 • Dítě osvojující si základní hodnoty společenského soužití.
 • Dítě disponující osobní samostatností a sebedůvěrou.
 • Dítě připravené na vstup do ZŠ s rozvinutými kompetencemi k učení, sociálními a personálními kompetencemi, kompetencemi komunikativními, kompetencemi k řešení problémů.
 • Zavádět a rozvíjet možnosti individuálního zařazení dětí se speciálními potřebami.
 • Hledat a realizovat nové možnosti práce s dětmi ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, zaměřit se na tvorbu individuálních programů, individuální práci, socializaci.
 • Rozvíjet možnosti a formy spolupráce s rodiči a jejich zapojení do výchovně vzdělávacího procesu v mateřské škole, rozvíjet partnerské vztahy, profesionálním přístupem získávat prestiž u rodičů i na veřejnosti.
 • Zavádět do výchovně vzdělávací práce relaxační programy a programy na rozvoj duševní hygieny dětí, psychomotorických a kognitivních dovedností a schopností, hledat nové formy utváření zdravého životního stylu.