Informace o MŠ


Mateřskou školu Kamarád zřizuje Město Příbor jako svou příspěvkovou organizaci od roku 1996. Od roku 2003 sloučením této školy s dvoutřídní Mateřskou školou na ulici Švermově se mateřská škola stala zařízením, které dnes vzdělává v sedmi třídách 175 dětí. Stravování je zajišťováno na každém pracovišti mateřské školy vlastní školní kuchyní.

Škola pracuje podle svého vzdělávacího programu MÍSTO NA ZEMI, jehož filosofie a základní principy vzdělávání vychází z Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, viz Filosofie školy.

Provozní doba

MŠ Frenštátská: 6.15–16.15

MŠ Švermova: 6.15–16.15

Počet tříd

MŠ Frenštátská 5 tříd

  • I. třída Kuřátka
  • II. třída Hříbečci
  • III. třída Sluníčka
  • IV. třída Berušky
  • V. třída Květinky

MŠ Švermova 2 třídy

  • I. třída Motýlci
  • II. třída Mravenečci

Kapacita tříd je 25 dětí. Každá třída má zpracovaný vlastní třídní vzdělávací program, vycházející ze ŠVP, z potřeb dětí, provozních možností dané třídy a kompetencí pedagogických pracovnic. Na škole působí 14členný plně kvalifikovaný pedagogický sbor. Provoz školy zajišťuje 11 provozních zaměstnanců a kuchařek.

Informace o stravování

Dětem je podávána plnohodnotná strava dle režimu dne, viz Režim dne – přesnídávka, oběd, svačina. Při sestavování jídelníčku jsou dodržovány zásady zdravého stravování. V průběhu celého dne je pro děti zajištěný pitný režim. Ve spoplupráci s nutričním terapeutem poskytuje školní jídelna dietní stravování.