Logopedická prevence

Jednou z oblastí, kterou se vzdělávání dětí předškolního věku zabývá, je problematika rozvoje řeči a komunikačních dovedností. Této problematice je věnovaná zvýšená pozornost především z důvodů nárůstu počtu dětí, které v průběhu předškolního věku potřebují odbornou péči logopeda. Na naší mateřské škole věnujeme rozvoji komunikačních dovedností již několik let zvýšenou pozornost, a to jak při tvorbě programů pro vlastní vzdělávací práci s dětmi, která je zaměřena na prevenci logopedických obtíží, tak na spolupráci s logopedy a speciálními pedagogy odborných pracovišť, které mají děti s narušenou komunikační schopností z našeho zařízení v péči.


Na podporu logopedické prevence byl v letošním roce zpracován projekt s názvem „Povídej, povídám, povídejme si spolu“, jehož cílem je zvýšení kvality provádění logopedické prevence, včasná diagnostika komunikačních obtíží, kvalifikované poskytnutí informací rodičům o potřebě logopedické prevence a možnostech nápravy řeči intervencí kvalifikovaného logopeda, zainteresovat rodiče do vzdělávání dětí v této oblasti apod.
Součástí projektu je vzdělávání pedagogů v oblasti rozvíjení řečových a komunikačních schopností dětí, zvýšení a prohloubení jejich kompetencí a zkvalitnění vzdělávacího prostředí.