Informace o MŠ

Mateřskou školu Kamarád zřizuje Město Příbor jako svou příspěvkovou organizaci od roku 1996. Od roku 2003 sloučením této školy s dvoutřídní Mateřskou školou na ulici Švermově se mateřská škola stala zařízením, které dnes vzdělává v sedmi třídách 175 dětí. Stravování je zajišťováno na každém pracovišti mateřské školy vlastní školní kuchyni.

Škola pracuje podle svého vzdělávacího programu MÍSTO NA ZEMI, jehož filosofie a základní principy vzdělávání vychází z Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (viz FILOSOFIE ŠKOLY).

Provozní doba:

MŠ Frenštátská 6.15 – 16.15
MŠ Švermova 6.15 – 16.00

Počet tříd:

 • MŠ Frenštátská 5. tříd:
  • I.třída KUŘÁTKA
  • II.třída HŘÍBEČCI
  • III.třída SLUNÍČKA
  • IV.třída BERUŠKY
  • V.třída KVĚTINKY
 • MŠ Švermova 2 třídy:
  • I.třída MOTÝLCI
  • II.třída MRAVENEČCI

Kapacita tříd je 25 dětí. Každá třída má zpracovaný vlastní třídní vzdělávací program, vycházející ze ŠVP, z potřeb dětí, provozních možností dané třídy a kompetencí pedagogických pracovnic. Na škole působí 14členný plně kvalifikovaný pedagogický sbor. Provoz školy zajišťuje 11 provozních zaměstnanců a kuchařek.

Výše úplaty za vzdělávání: 420,- Kč měsíčně (viz SMĚRNICE O ÚPLATĚ ZA VZDĚLÁVÁNÍ).

INFORMACE O STRAVOVÁNÍ

Dětem je podávána plnohodnotná strava dle režimu dne (viz REŽIM DNE) (přesnídávka, oběd, svačina). Při sestavování jídelníčku jsou dodržovány zásady zdravého stravování. V průběhu celého dne je pro děti zajištěný pitný režim.

Výše stravného:

 • celodenní strava děti 3-6 leté 31,- Kč
 • celodenní strava děti 6-7-leté 33,- Kč
 • polodenní strava děti 3-6-leté 25,- Kč
 • polodenní strava děti 6-7 leté 27,- Kč
 • Stravné i úplata za vzdělávání je splatná bezhotovostním převodem nebo v hotovosti u vedoucí školní jídelny ve stanovených termínech (viz INFORMACE O PLATBÁCH).

 

ZPRACOVÁNI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Mateřská škola Kamarád, Příbor, Frenštátská 1370 (dále jen „škola“) jako Správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s platnou legislativou. Škola zpracovává osobní údaje a další informace týkající se zaměstnanců, žáků a dalších subjektů školy. Většina osobních údajů je tedy zpracovávána na základě povinností uložených škole zvláštními zákony. Na taková zpracování osobních údajů o subjektech údajů se nevztahuje povinnost získat souhlas těchto osob. Pokud jsou některé osobní údaje zpracovávány mimo zákonnou povinnost, pak taková zpracování podléhají souhlasu osob, kterých se týkají. Tato zpracování však škola provádí jen výjimečně.


Škola respektuje práva osob, která jsou jim zaručena zákony, např. právo vědět a být informován zejména o tom, za jakým účelem se osobní údaje zpracovávají, případně období, po které budou uchovávány. Zásady ochrany osobních údajů se uplatňují na všechny informace, týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Škola zákonně zpracovává osobní údaje, protože je toto zpracování nezbytné pro výkon úkolů vykonávaných v zájmu školy nebo z důvodu oprávněných zájmů správce nebo třetí strany. Škola zpracovává osobní údaje osob podle účelů zpracování v souladu s platnou legislativou pro ochranu osobních údajů (např. Nařízením EU 2016/679 - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR). Přesto má každá dotčená osoba právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se týkají jeho konkrétní situace. Škola pak osobě prokáže závažnost a oprávněnost zájmů školy, které nezasahují do zájmů nebo základních práv a svobod osoby.


Na Školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS: p6speee, emailem se zaručeným elektronickým podpisem na adrese: frenstatska@skolka-pribor.cz, prostřednictvím pošty s úředně ověřeným podpisem na adrese Mateřská škola Kamarád, Frenštátská 1370, 742 58 Příbor nebo osobně s platným průkazem totožnosti na adrese Mateřská škola Kamarád, Frenštátská 1370, Příbor. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na Školu obracet za účelem uplatnění práva:

 • na přístup k osobním údajům,
 • na opravu osobních údajů,
 • na výmaz osobních údajů,
 • na omezení zpracování osobních údajů,
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
 • na přenositelnost údajů.

Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na Školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.
Jmenovaným pověřencem pro školu je Ing. Jan Gubáš, email: gubas@catania.cz