Výroční zprávy

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2021-2022 

 

Č.j.: 111A/22                                                                        Datum zpracování   31.8.2022

 

ZPRACOVALA: Mgr. Iva Drholecká, ředitelka Mateřské školy Kamarád, Příbor, Frenštátská 1370

 

Obsah:

1      charakteristika školy

2      demografický vývoj, změny v průběhu roku

3      výchovně vzdělávací proces

3.1.  kompetence, hlavní zaměření ŠVP

3.2.  podmínky vzdělávání

3.3.  průběh a výsledky vzdělávání (evaluace vzdělávání)

3.4.  kulturní, sportovní a společenské akce školy

4      organizační podmínky školy

4.1   prezentace školy na veřejnosti 

4.2   spolupráce s organizacemi

4.3   spolupráce s odborníky

4.4   informační systém školy

5      vzdělávání pedagogů

6      možnosti a kvalita spolupráce s rodiči, spoluúčast rodičů na životě školy

7      výsledky kontrolní a hospitační činnosti ředitelky

8      spolupráce se zřizovatelem

8.1   oblast materiálního vybavení a oprav

9      závěry pro práci ve školním roce 2022/23

 

1    CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

 

Název školy

Mateřská škola Kamarád, Příbor, Frenštátská 1370

Odloučení pracoviště

ul.Švermova 1324, Příbor

Název součástí školy

Školní jídelna mateřské školy

Zřizovatel

Město Příbor

Ředitel

Mgr.Iva Drholecká

Počet tříd/ počet dětí

7 tříd, k docházce zapsáno 175

Počet učitelů., asistent pedagoga AP, školní asistent ŠA

15 učitelů (úvazky 14 x 100%, 1x 50% úvazku)), 1xAP 100%, 3xAP 75 %, 1x speciální pedagog 20%, ŠA 50%

Počet provoz.prac.

11 (úvazky: 7 x100%, 1 x 90%, 2 x 50%, 1 x 25%)

   

Provozní zaměstnanci na DPP

2 x správce zahrady, 2 x topič, údržba zahrady MŠ Freštátská a Švermova

 

2    DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ, ZMĚNY V PRŮBĚHU ROKU (FR+ŠV)

 

Počet předškolák/ OŠD k 30.6.2022

59 (Fr 45+ Šv 14), z toho OŠD 16 (Fr 7+Šv 2)

Individuální vzdělávání

2 děti

Děti se speciálně vzdělávacími potřebami (SVP), podpůrná opatření

MŠ Frenštátská:

1x mentální porucha, 2x ADHD, PO 3. a 4.st., 1x nadané dítě, 2 děti OMJ (odlišný mateřský jazyk) – PO –speciálně pedagogická péče, úpravu obsahu vzdělávání

PO=podpůrná opatření

Péče spec. pedagogů

PPP NJ, Dětské centrum Nový Jičín

Zápis pro šk.rok 2022/23

Zapsaných 96 dětí, přijatých k 1.9.2022 65 dětí 

(Fr 48 + Šv 17) 

Zvláštní zápis pro školní rok 2022/23 – pro děti z Ukrajiny

Zapsány a přijaty 3 děti, z nich 1 dítě s povinnou předškolní docházkou

Do ZŠ přijato pro šk. rok  2022/23

54 dětí  (Fr 41 + Šv 13)  

Přípravný ročník ZŠ Jičínská

5      dětí s ODŠ a 3 s povinnou školní docházkou

5 dětí s OŠD vyšetřeno a doporučeno PPP v NJ, důvody: celková nezralost, vady řeči, poruchy pozornosti a soustředění 

OŠD pro šk. rok 2022/23

přijaty 2 dítě s OŠD (ze zápisu pro rok 2022/23)

 

3    VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROCES

 

3.1 Koncepce, hlavní zaměření ŠVP

Výchovně vzdělávací práce probíhala v souladu se ŠVP Místo na Zemi a v souladu s TVP. Nosnou myšlenkou pedagogického působení je nabídnout dítěti vzdělávání v podnětném a motivujícím prostředí pro získávání a prohlubování dovedností v souladu s jeho momentálními schopnostmi a možnostmi ke vzdělávání. Vzdělávání bylo zaměřeno na:

 • rozvoj rozumových schopností a dalších dovedností potřebných pro bezproblémový vstup do ZŠ,
 • utváření sociálních a komunikativních dovedností, 
 • utváření měkkých dovedností  - iniciativa a samostatnost, zpracovávat a vyhodnocovat informace, kritické myšlení, komunikace prezentace, spolupráce, flexibilita a adaptabilita, výkonnost a zodpovědnost, kreativita,
 • utváření základů čtenářské, matematické a digitální gramotnosti (naplnění uzlových bodů vzdělávání jednotlivých gramotností zpracovaných v rámci projektu Gramotnosti pro život),
 • seznamování dětí s využitím digitálních technologií v rámci projektu Šablony III.,
 • utváření polytechnických dovedností, základů technického a logického myšlení,
 • environmentální výchovu, programy s ekologickým zaměřením,
 • práci s dětmi s odlišným mateřským jazykem.

 

3.2  Podmínky vzdělávání 

 • Podstatná část dne je věnována volné hře dětí. Režim dne je dodržován především v čase podávání stravy, pobytu venku a odpočinku.
 • Děti jsou přijímány ve svých třídách od 6,15.00 hod., zde pobývají do 16,15. Organizace provozu je nastavena tak, aby při plné zaměstnanosti pedagogických a provozních zaměstnanců nedocházelo k promíchání dětí různých tříd. Překrývání učitelů v dopoledních činnostech je pouze v rámci vlastní třídy.
 • V úvodu školního roku byla navázána spolupráce s Gymnáziem Příbor – děti v rámci projektu Se Sokolem do života navštěvovaly tělocvičnu. Spolupráce byla ukončena z důvodu zhoršení epidemiologické situace Covid-19.
 • Na MŠ Švermova pracuje Pěvecký sboreček Korálky pod vedením p.Elišky Škodové. Děti se scházejí 1x týdně v dopoledních hodinách.
 • Děti z MŠ Švermova navštěvují keramickou dílnu ve SVČ Luna (1x za dva týdny).
 • Přeprava autobusem na akce tříd podléhá zvláštním bezpečnostním pravidlům (počet 1 učitele na 10 dětí, autobus s bezpečnostními pásy, povinnost dodržovat stanovenou výbavu pro děti s bezpečnostními prvky – vesty, reflexní pásky s tel.číslem školy, lékárnička, aktuální seznamy dětí).
 • Při vhodném počasí jsou vzdělávací aktivity přenášeny na školní zahradu.
 • Nadstandardní aktivity na MŠ Frenštátská (pobyt v sauně, v senzomotorické místnosti, logopedická prevence), jsou organizovány v rámci třídy. 
  • Keramická dílna - práce s keramickou hlínou rozvíjí nejen dětskou tvořivost a zručnost, ale dává dětem prostor pro vnímání výsledků lidské činnosti.
  • Infrasauna - pobyt v sauně přispívá ke zvyšování obranyschopnosti a otužování dětí.
  • Knihovna – nabízí prostor nejen na seznamování s knihou a rozvíjí čtenářskou dovednost, ale je prostorem pro individuální práci učitel – dítě.
  • Senzorická místnost je využívána pro individuální práci a navození klidu a relaxaci dítěte (využívá se především pro děti s SVP, děti s psychomorickým neklidem nebo dle aktuální potřeby dětí).

 

3.3  Průběh a výsledky vzdělávání (evaluace vzdělávání)

 • Práce pedagogů probíhala dle TVP v návaznosti na ŠVP se zachováním principu rovného zacházení a rovných příležitostí ke vzdělávání v tématech vycházejících z našeho kulturního prostředí, přírodního a místního klimatu. 
 • Vzdělávací programy byly zaměřeny na:
  • rozvíjení čtenářské, matematické a digitální gramotnosti dětí,
  • rozvoj digitálních dovedností a využití tabletu ve vzdělávání dětí PV(zpracování projektu v rámci projektu Šablony III) – děti získaly manuální dovednosti manipulace s digitálním zařízením (s tabletem), pracovat dle instrukce učitele -i zapnout, vypnout tablet, orientovat se v ploše a vyhledání ikonu, pracovat ve zvolené aplikaci, plnit úkol dle zadání, 
  • v rámci projektu Digitalizace školství (financováno MŠMT) byly pořízeny učební pomůcky podporující digitální gramotnost dětí (robotické včelky – vytváření cesta, orientace v ploše, programování několika kroků, dataprojektor mini pro zobrazení fotogrtafií a vzdělávacích programů), 
  • rozvíjení pohybových dovedností v projektu Se Sokolem do života
  • polytechnickou výchovu – pokračování realizace projektu Technické školky – rozvoj zručnosti a manipulačních činností s nářadím a dřevem
  • třída berušek a květinek rozvíjela zručnost při práci se šicími stroji,
  • pravidelné tzv. výpravy do přírody s cílem seznamovat s přírodním prostředím okolí města Příbora a programy zacílené na poznávání památek a vybavenosti našeho města. 
  • seznamování dětí s profesním prostředím svých rodičů (návštěvy a exkurze do provozu hasičské zbrojnice, obchodu potravin a jiného zboží, knihovny, lékaře apod.
  • využití metody I-SOPHI k diagnostice dětí se zaměřením na připravenost na vstup do ZŠ
 • V letošním školním roce byla opět otevřena třída, do které nastupovaly děti ve věku od tří let. Práce v této třídě byla obtížná především z hlediska nácviku sebeobslužných činností, dorozumívání se s dětmi, na zjišťování a naplňování jejich potřeb, nácvik respektování pokynů učitele apod. 
 • formou individuální integrace s AP byly vzdělávány 3 děti ve 3. – 4. stupni podpůrných opatření s pedagogickou podporou (AP), 1 dítě zařazeno do podpory formou speciální pedagogické péče, 2 děti s úpravou obsahu vzdělávání  - děti s jiným mateřským jazykem, 1 dítě nadané
 • formou individuálního vzdělávání (dítě je vzděláváno doma) byly vzdělávány 2 děti
 • ve všech třídách se pedagogové zaměřovali na vytváření vhodného klima, pozitivního komunikačního prostředí a podporu sociálního rozvoje. Velký význam v této oblasti přikládám schopnosti pedagoga pozorovat dětský projev, naslouchat dětem, neprosazovat svůj názor na úkor potřeb dítěte. 

Úroveň dosažených dovedností ve sledovaných oblastech z pohledu nástupu do ZŠ – viz.evaluační zprávy za rok 2021/22 jednotlivých tříd

 

3.4  Kulturní, sportovní a společenské akce školy

 • Kulturně společenské akce byly uskutečněny dle aktuálního stavu nařízených protiepidemických opatření – návštěva Sv.Mikuláše, vánoční vystoupení pro rodiče a rozloučení s předškoláky bylo realizováno ve venkovním areálu školy. 
 • Divadelní představení v MŠ byla realizována pro menší počet tříd s dodržením oddělení dětí z jednotlivých tříd apod.
 • Ve druhé polovině školního roku bylo umožněno vzdělávání i mimo budovu školy – byly realizovány návštěvy knihovny, muzea, společenské akce v KD Příbor, cestování vlakem či autobusem do okolních obcí a měst za účelem seznamování s blízkým okolím rodného města.
 • Děti jsou zvány na sportovní akce fotbalového klubu Příbor za účelem motivace k pravidelnému sportovnímu vyžití.
 • S pěveckým programem děti vystoupily v Domově seniorů na Dni matek v KD Příbor.

 

 4    ORGANIZAČNÍ PODMÍNKY ŠKOLY 

 • V průběhu roku byly z důvodu karantény uzavřeny třídy:
  • MŠ Švermova – 5.11 – 16.11 2020
  • MŠ Frenštátská:  Květinky 13.-23.12.2021
 • V době uzavření školy probíhalo distanční vzdělávání předškoláků formou odesílání učiva na email rodičů dětí. 
 • Škola se potýkala s vyšší dlouhodobou nemocností učitelů (Covid-19). Nepřítomnost učitelů byla řešena zástupy v rámci školy nebo přijetím externích zaměstnanců.
 • V týdnu 1. – 4.3.2022 byl z důvodu vysoké nemocnosti pedagogického sboru omezen provoz MŠ Frenštátská (byla uzavřena jedna třída).
 • V měsících říjen – listopad 2021 bylo prováděno pravidelné testování zaměstnanců na Covid-19.
 • Od 1.9.2021 byla výše úplaty stanovena – snížena na částku 390 Kč.
 • Od 1.1.2022 bylo z důvodu zvýšení  cen potravin navýšena sazba poplatku za stravné.
 • Mateřská škola spolupracuje v rámci dietního stravování s nutričním terapeutem. ŠJ na MŠ Kamarád má certifikát na přípravu pro tyto typy diet: bezlepková, bezlaktózová, diabetická. Při přípravě stravy je nutná spolupráce rodičů dětí a lékaře. Dieta je dětem podávána výhradně na písemné doporučení odborného lékaře. 
 • Pedagogové úzce spolupracují se speciální pedagožkou, která organizuje v budově MŠ Poradnu pro rozvoj dítěte (MŠ poskytuje pronájem místnosti), a to za účelem nápravy řeči a celkového rozvoje dítěte.
 • Mateřská škola disponuje velkou školní zahradou vybavenou prvky jak pro pohybový rozvoj dětí, tak pro relaxaci.
 • Prázdninový provoz - uzavření škol: 
  • MŠ Frenštátská, 1.8.-31.8.2021, MŠ Švermova 1.7. – 31.7.2022.

V prázdninovém provozu MŠ Kamarád zajišťuje potřebným rodičům z našeho zařízení (i z MŠ Pionýrů) v omezeném provozu docházku dětí v době uzavření vždy na druhém pracovišti. 

 

4.1Prezentace školy na veřejnosti

Výtvarná soutěž 

Art Freud (Příbor) – zasláno několik výtvarných prací

   

Prezentace školy na veřejnosti 

Účast na zdobení vánočních stromů na příborském náměstí

 

Oslavy Dne matek – KD Příbor – pěvecké vystoupení dětí z MŠ Švermova

 

Účast na akci výroba dárků pro seniory našeho města a okolí Akci pořádali zaměstnanci Domova seniorů Příbor

Domov seniorů Příbor

Vystoupení pěveckého sborečku v rámci oslav Dne matek

   
   

4.2  Spolupráce s ostatními organizacemi

ZŠ  npor. Loma, Jičínská

Návštěva předškoláků s cílem seznamovat děti se školním prostředím.

SVČ Luna

Pravidelná výuka zpracování keramické hlíny – děti  MŠ Švermova. 

Muzeum Příbor, Měst.knihovna Příbor

Programy pro MŠ - historie a tradice města, samostatné návštěvy. 

Společnost Hájenka Štramberk

Programy vzdělávající děti v oblasti ekologie, seznamování s přírodou, environmentální programy.

Klub zahrádkářů Hájov

Program pro děti v oblasti seznamování s činností vztahující se k práci na zahradě a v přírodě.

Domov pro seniory

Pěvecká vystoupení, výroba dárků.

   
   
   
   
   

4.3 Spolupráce s odborníky – konzultační činnost

S PPP v NJ

 • 6x návštěva pracovnice PPP NJ - depistáž projevu a úrovně dětí s individuálními vzdělávacími potřebami, 
 • vyšetření dětí k odkladu školní docházky. 

Pro učitele je přínosem konzultace s odborníkem přímo v zařízení MŠ, v reálném prostředí.

S logopedem, psychologem

 • Konzultace se speciálním pedagogem vykonávající speciálně pedagogickou péči s dítětem s SVP, i v rámci Poradny pro rozvoj dětí (pronájem místnosti v MŠ), 
 • konzultace s rodiči dětí s odlišným mateřským jazykem, spolupráce se speciálním pedagogem.
 • Na MŠ Švermova jsou informace zaměstnancům předávány telefonicky, ústně, e-mailem, písemnou formou, systém komunikace je pružný, sdělení lze provést flexibilně dle potřeby.
 • Na MŠ Frenštátská je využíván krom pedagogických rad a písemného sdělení dle potřeby na nástěnce pro zaměstnance systém komunikace prostřednictvím vnitřního telefonního systému, e-mailem, mobilním rozhlasem.
 • Informace pro rodiče jsou předávány prostřednictvím nástěnek v šatnách a pravidelnou aktualizací web.stránek, Mobilním rozhlasem (rodičům jsou na jejich emailovou adresu zasílány informace o akcích jednotlivých tříd, školy nebo rychlé podání aktuálních zpráv).
   

4.4  Informační systém školy

 

5    VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ

 

V rámci DVPP a rozvoje škola pracovala v dlouhodobých projektech Šablony a MAP. Vzdělávání pedagogů bylo realizováno většinou on-line formou webinářů, částečně prezenčně.

Cíle DVPP:

 • zkvalitnit samotný vzdělávací proces. Vzdělávání je vedeno se zaměřením na důslednost, uvědomělost a odpovědnost k vlastní vzdělávací činnosti a zvyšování vlastních kompetencí a dovednosti učit – vzdělávat,
 • v rámci kolegiální podpory podporovat činnost mentora pro začínající nebo nově nastupující učitele,
 • v rámci uvádění kolegiální podpory do praxe a předávání zkušeností realizovat metodické kruhy s ukázkou vzdělávací práce, vztahující se k rozvoji gramotností a využitím moderních pomůcekt,
 • podporovat vzájemné návštěvy pedagogů a kolegiální podporu, zaměřit se na předávání poznatků a zkušeností ze sebevzdělávání. 

5.1 Projektová činnost

Zapojení do projektu Šablony III (MŠMT  OP VVV) – zahájená projektu k 1.9.2021

Počet zapojených: 4 učitelky, cca 35 dětí 

Projekt s názvem Učitel-dítě-rodič III je zaměřen na:      

 • personální podporu – školní asistent,
 • projektové dny mimo MŠ zaměřené n polytechnické vzdělávání a evironmentální výchovu,
 • vzdělávání dětí v ICT – využití tabletu ve výuce.

 

Zapojení do projektu MAP – místní akční plán města Kopřivnice – ukončení MAP III červen 2021

MAP III – místní akční plán je projekt, který zaštiťuje Město Kopřivnice na podporu rozvoje regionálního školství. Vztahuje se ke vzdělávání pedagogů, rodičů a dětí v MŠ a ZŠ, kdy samotné návrhy na obsahovou část projektu zpracovávají učitelé škol. MAP III je zaměřen především na evaluaci předchozích projektů MAP. Do evaluace a hodnocení úspěšnosti a využitelnosti vzdělávacích programů pro děti, rodiče a učitele byli zapojeni učitelé a ředitelé MŠ a ZŠ.  

 

6    MOŽNOSTI A KVALITA SPOLUPRÁCE S RODIČI, SPOLUÚČAST RODIČŮ NA ŽIVOTĚ ŠKOLY 

Spolupráce s rodiči

Práce se zákonnými zástupci dětí byla směrována na níže uvedená témata:

 • Účast rodičů na zahajovacích schůzkách a pro nově přijaté děti, v průběhu září pro rodiče na jednotlivých třídách.
 • V průběhu roku seznamování s projevy dítěte a výsledky vzdělávání, a to s rodiči dětí, které potřebují vzhledem ke svým specifickým projevům nebo k nižší úrovni vzdělávacích výsledků pozornost odborníků. Konzultace s rodiči směřovala k pochopení potřeb dětí se speciálními projevy a hledání cest dle možností školy k jejich naplnění. Dle potřeby škola nabízela zprostředkování kontaktu rodiče s poradenským zařízením (Ostrava, PPP NJ). K hlavním důvodům, pro které byly konzultace vedeny, patří logopedické potíže, poruchy chování, vyšetření školní zralosti apod.).
 • Nové formy spolupráce byly na úrovni seznamování dětí s profesí a zájmy dospělých (rodič navštíví nebo pozve děti na své pracoviště, kde se děti mají možnost seznámit s prostředím a danou profesí (městská policie, hasiči, včelař, autoopravna, stolárna., šicí dílna..)
 • Rodiče byli zapojeni do aktivit školy: zavírání zahrady, výroba podzimníčků, spolupráce při domácím vzdělávání v době uzavření školy, spoluúčast na realizaci kulturních akcí. 

 

7    VÝSLEDKY KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI ŘEDITELKY

 

ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH KONTROL A HOSPITACÍ

   

Veřejně správní kontrola nařízená zřizovatelem 

5/2022, bez nedostatků ovlivňující následně způsobilost provozu organizace

   
   

ČŠI

-

Zdravotní pojišťovna 

-

Kontrola KHS  

5/2022  bez nedostatků ovlivňujících hygienický provoz kuchyně

OSSZ 

-

Školní úrazy

1 (úraz lehkého charakteru, dokumentace odeslána na pojišťovnu k odškodnění škodní události)

Hospitační činnost

Zaměřena na soulad naplnění cílů TVP a dosažené úrovně dovedností ve sledovaných oblastech, soulad nabídky činností a aktuálních schopností dětí, dostatek prostoru na sebevyjádření dětí, soulad a spolupráce učitelů a asistentů, kolegiální podpora.

 

ÚDAJE O PERSONÁLNÍM ZABEZPEČENÍ ŠKOLY

Profese

Počet zaměstnanců

Počet úvazků

Učitelka

15

14,5

Asistent pedagoga

4

3.25

Školní asistent

1

0,5

Speciální pedagog

1

0,2

Hospodářka

1

1

Školnice/uklízečka

2/2

2//1,5

Vedoucí školní jídelny

1

0,9

Kuchařka/pomocná síla v kuchyni

3/2

3//0,75

 

Absence pracovníků

krátkodobé zástupy za ped.pracovnice jsou řešeny vlastní výpomocí

Personální změny od 9/2021

Přijetí: 2x asistent pedagoga,  1x učitelka 0,5, 1x speciální pedagog, 1x školní asistent 0.5,

1x odchod do důchodu – přijetí zaměstnance na pozici VŠJ, peronální.změny na pozici pom.síla v kuchyni 

 

8    SPOLUPRÁCE SE ZŘIZOVATELEM

 

8.1 Oblast materiálního vybavení a oprav – spolupráce se zřizovatelem

Opravy a obnova, která proběhla ve školním roce 2021/22

 • malování prostor MŠ Frenštátská a Švermova,
 • oprava oplocení a nátěr MŠ Švermova – 2.etapa,
 • úprava vstupu do zahrady ze zadní části budovy MŠ Švermova,
 • nátěr venkovního vybavení zahrady, venkovních lavic a stolů MŠ Švermova,
 • oprava okapového chodníku MŠ Frenštátská severozápadní strana,
 • oprava (likvidace) hmatového chodníku MŠ Frenštátská,
 • výměna poškozeného ohříváku vody, výměna rozvodů vody – kotelna Frenštátská,
 • odborný ořez a úprava zahradních proutěných chýší.

 

Nákup a obnova vybavení, investiční akce pro rok 2022/23

MŠ Švermova:

 • napojení kotelny na centrální vytápění,
 • vybudování odstínění pískoviště.

 

MŠ Frenštátská:

 • oprava a nátěr pláště budovy (zajištění bezpečnosti dětí proti odpadávající omítce),
 • opravy a nátěr zahradních prvků,
 • napojení kotelny na centrální vytápění, 
 • malování tříd a hlavní chodby oddělení berušky,
 • obnova inventáře – koberec, pianino.

 

9    ZÁVĚRY PRO VZDĚLÁVACÍ PRÁCI VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/23

 

Ze závěrů provedené evaluace TVP vyplynuly pro další školní rok následující cíle:

 • Systematicky se zabývat rozvojem pohybových dovedností (projekt se Sokolem do života)
 • Rozvíjet spolupráci s rodiči při plánování vzdělávacích činností s využitím jejich profesní odbornosti a zájmových dovedností.
 • Podporovat další vzdělávání asistentů pedagoga, zaměřit se na diagnostiku dovedností dětí, záměrné cílené pozorování, plánování činností.
 • Vytvořit prostor pro paralelní řízenou činnost (dítě s SVP- asistent pedagoga).
 • Systematicky se věnovat citově-emoční oblasti dítěte, nácviku prosociálního chování dětí s cílem předcházet konfliktům mezi dětmi.
 • Pracovat s pravidly třídy na úrovni učitel-dítě, dítě – dítě, vyvozovat pravidla soužití společně s dětmi ve vhodný okamžik (aktuálnost).
 • Vést děti k zodpovědnosti za vlastní rozhodnutí a plnění úkolů.
 • Rozvíjet manuální zručnost při práci s nářadím (pilka, kladívko, vrtačka) a šicím strojem.
 • Reagovat na potřeby dětí a plánovat činnosti a aktivity dle jejich možností, podporovat je v činnostech, které je baví a v těch rozšiřovat jejich dovednosti, podporovat rozvoj zájmů dětí.
 • Do vzdělávacích programů cíleně zařazovat aktivity na rozvoj čtenářské, matematické a digitální gramotnosti dle zpracovaného vzdělávacího programu gramotností.
 • Využívat pobyt venku jako prostředí pro záměrné plánované vzdělávání, pravidelné „výpravy“.
 • Uplatnit formu mentoringu  a kolegiální podpory pro práci se začínajícími učiteli, asistenty, aktivně se účastnit metodických kruhů.
 • Pečovat o dobré pracovní klima školy, snažit se předcházet nedorozuměním. 
 • Respektovat výchovný styl rodiče.

 

Zpráva o činnosti školy za rok 2021/22 byla projednána na pedagogické poradě dne 31.8.2022.

 

Zpracovala: Mgr. Iva Drholecká, ředitelka mateřské školy