Výroční zprávy

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2022/23

Č.j.: 113 /23 Datum zpracování 31.8.2023

ZPRACOVALA: Mgr. Iva Drholecká, ředitelka Mateřské školy Kamarád, Příbor, Frenštátská 1370

 

Obsah:

1 charakteristika školy
2 demografický vývoj, změny v průběhu roku
3 výchovně vzdělávací proces
3.1. kompetence, hlavní zaměření ŠVP
3.2. podmínky vzdělávání
3.3. průběh a výsledky vzdělávání (evaluace vzdělávání)
3.4. kulturní, sportovní a společenské akce školy
4 organizační podmínky školy
4.1 prezentace školy na veřejnosti
4.2 spolupráce s organizacemi
4.3 spolupráce s odborníky
4.4 informační systém školy
5 vzdělávání pedagogů
6 možnosti a kvalita spolupráce s rodiči, spoluúčast rodičů na životě školy
7 výsledky kontrolní a hospitační činnosti ředitelky
8 spolupráce se zřizovatelem
8.1 oblast materiálního vybavení a oprav
9 závěry pro práci ve školním roce 2022/23

1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Název školy

Mateřská škola Kamarád, Příbor, Frenštátská 1370

Odloučení pracoviště

ul.Švermova 1324, Příbor

Název součástí školy

Školní jídelna mateřské školy

Zřizovatel

Město Příbor

Ředitel

Mgr.Iva Drholecká

Počet tříd/ počet dětí

7 tříd, k docházce zapsáno 175

Počet učitelů., asistent pedagoga AP, školní asistent ŠA

15 učitelů (úvazky 13 x 100%, 1x 96%, 1x 50% úvazku)), 1xAP 100%, 3xAP 75 %, 1x speciální pedagog 10%, ŠA 50%

Počet provoz.prac.

11 (úvazky: 7 x100%, 1 x 90%, 2 x 50%, 1 x 25%)

Provozní zaměstnanci na DPP

2 x správce zahrady- údržba zahrady MŠ Freštátská a Švermova 1 x topič MŠ Frenštátská

  

2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ, ZMĚNY V PRŮBĚHU ROKU (FR+ŠV)

Počet předškolák/ OŠD k 30.6.2023

60 (Fr 43+ Šv 17), z toho s OŠD 2 (Fr 2+Šv 0)

Z celkového počtu individuální vzdělávání

2 děti

Z celkového počtu děti se speciálně vzdělávacími potřebami (SVP), podpůrná opatření (PO)

MŠ Frenštátská:

3 děti s PO 3.stupně + 1 dítě PO speciálně pedagogická péče

1 dítě s PO 4.stupně

1 dítě s PO pro nadané dítě

2 děti s OMJ (odlišný mateřský jazyk - Ukrajina) 

MŠ Švermova

2 děti s PO 3. stupně 

Péče spec. pedagogů

PPP NJ, SPC Kap.Vajdy Ostrava

Zápis pro šk.rok 2023/24

Zapsaných 84 dětí, přijatých k 1.9.2023 52 dětí 

(Fr 35 + Šv 17) 

Zvláštní zápis pro školní rok 2023/24 pro děti z Ukrajiny

Zapsáno a přijato1 dítě, z nich 1 dítě s povinnou předškolní docházkou

Do ZŠ přijato pro šk. rok  2023/24

51 dětí (Fr 35 + Šv 16), z toho jedno dítě předčasně zaškoleno

Přípravný ročník ZŠ Jičínská

8 dětí zapsáno do přípravné třídy na ZŠ Jičínská

7 dětí s OŠD a 1 dítě s povinnou předškolní docházkou - vyšetřeno a doporučeno PPP v NJ, důvody: celková nezralost, vady řeči, poruchy pozornosti a soustředění 

OŠD pro šk. rok 2023/24, které zůstávají v MŠ

4 děti

 

3 VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROCES

3.1 Koncepce, hlavní zaměření ŠVP

Výchovně vzdělávací práce probíhala v souladu se ŠVP Místo na Zemi a v souladu s TVP. Nosnou myšlenkou pedagogického působení je nabídnout dítěti vzdělávání v podnětném a motivujícím prostředí pro získávání a prohlubování dovedností v souladu s jeho momentálními schopnostmi a možnostmi ke vzdělávání. Vzdělávání je cíleno na přípravu na vstup do základní školy, na rozvoj sociálních a komunikativních dovedností, utváření měkkých dovedností jako jsou iniciativa a samostatnost, komunikace, prezentace, spolupráce, flexibilita a adaptabilita, zodpovědnost, dále na seznamování dětí s využitím digitálních technologií a environmentální výchovu.

3.2 Podmínky vzdělávání

 • Základní organizační normou je režim dne, jehož základní a neměnnou položkou je čas podávání stravy, pobytu venku a čas odpočinku. Podstatná část dne je s ohledem na věkové a individuální zvláštnosti věnována hře.
 • Děti jsou přijímány ve svých třídách od 6,15.00 hod., zde pobývají do 16,15. Organizace provozu je nastavena tak, aby při plné zaměstnanosti pedagogických a provozních zaměstnanců nedocházelo k promíchání dětí různých tříd. Překrývání učitelů v dopoledních činnostech je pouze v rámci vlastní třídy.
 • Přeprava autobusem na akce tříd podléhá zvláštním bezpečnostním pravidlům (počet 1 učitele na 10 dětí, autobus s bezpečnostními pásy, povinnost dodržovat stanovenou výbavu pro děti s bezpečnostními prvky – vesty, reflexní pásky s tel.číslem školy, lékárnička, aktuální seznamy dětí).
 • Při vhodném počasí jsou vzdělávací aktivity přenášeny na školní zahradu. Z důvodu omezeného provozu zahrady (stavební práce) učitelé ve větší míře využívali sportovní prvky veřejného prostoru. Toto řešení však z hygienických a bezpečnostních důvodu není preferované. Dvě třídy starších dětí využívaly dopolední činnosti pro pobyt venku v rámci tzv.výprav a jednou týdně vycházely na dlouhou procházku nebo částečně cestu autobusem za poznáním Příbora a jeho okolí se zaměřením na ekologickou výchovu.
 • Aktivity na posílení imunity, zdravého životního stylu, relaxaci - předplavecký výcvik – 10 lekcí, pobyt v infrasauně – 1x týdně, pohybová cvičení v rámci projektu Se Sokolem do života.
 • Práce s keramikou a pobyt v senzomotorické místnosti je organizován dle potřeb dětí a aktuálního vzdělávacího programu, a jsou organizovány v rámci třídy.
 • Děti z MŠ Švermova navštěvují keramickou dílnu ve SVČ Luna (1x za dva týdny).

3.3 Průběh a výsledky vzdělávání (evaluace vzdělávání)

 • Práce pedagogů probíhala dle TVP v návaznosti na ŠVP se zachováním principu rovného zacházení a rovných příležitostí ke vzdělávání v tématech vycházejících z našeho kulturního prostředí, přírodního a místního klimatu.
 • Vzdělávací programy byly zaměřeny na:
  • rozvíjení čtenářské, matematické a digitální gramotnosti dětí,
  • Na projekt „využití tabletu ve vzdělávání dětí PV, který byl zpracován v rámci projektu Šablony III 21/2,navázaly aktivity, při kterých bylo využíváno další technické a digitální vybavení tříd – děti prohlubovaly manuální dovednosti manipulace s digitálním zařízením-s tabletem, digitálním fotoaparátem, elektronickými beeboty, učily se pracovat, dle instrukce, podle připraveného plánu nebo podle vlastní představy a záměru. Cílem byla orientace v ploše, upevnění pojmů vpravo-vlevo a určení místa, zapamatovat si pracovní postup a pokyn, a řídit se jim, apod. nové pomůcky byly zakopueny z finančních prostředků v rámci projektu Digitalizace školství (financováno MŠMT) byly pořízeny učební pomůcky podporující digitální gramotnost dětí (robotické včelky, dataprojektory, promítací plátna, digitální fotoaparát, mikroskop, časovače).
  • rozvíjení pohybových dovedností v projektu Se Sokolem do života
  • polytechnickou výchovu – pokračování realizace projektu Technické školky – rozvoj zručnosti a manipulačních činností s nářadím a dřevem
  • pravidelné tzv. výpravy do přírody s cílem seznamovat s přírodním prostředím okolí města Příbora a programy zacílené na poznávání památek a vybavenosti našeho města.
  • Předplavecký výcvik pro 25 dětí proběhl v plavecké škole Plavání s žabičkou ve Fryčovicích a 20 dětí v plavecké škole v Kopřivnici.
  • seznamování dětí s profesním prostředím svých rodičů (návštěvy a exkurze do provozu hasičské zbrojnice, obchodu potravin a jiného zboží, knihovny, lékaře apod.
  • využití metody I-SOPHI k diagnostice dětí se zaměřením na připravenost na vstup do ZŠ
 • formou individuální integrace s AP byly vzdělávány 4 děti ve 3. – 4. stupni podpůrných opatření s pedagogickou podporou (AP), 1 dítě zařazeno do podpory formou speciální pedagogické péče,
 • dvě děti realizovaly povinnou předškolní docházku v individuálním vzdělávání (1x chlapec z Ukrajiny – rodina se vracela zpět na Ukrajinu, 1x děvče v ČR). V listopadu proběhlo přezkoušení dětí.
 • V září nastoupily do MŠ dvě děti z Ukrajiny k pravidelné docházce. V průběhu roku se obě rodiny odstěhovaly zpět na Ukrajinu.
 • ve všech třídách se pedagogové zaměřovali na vytváření vhodného klima, pozitivního komunikačního prostředí a podporu sociálního rozvoje. Velký význam v této oblasti přikládám schopnosti pedagoga pozorovat dětský projev, naslouchat dětem, neprosazovat svůj názor na úkor potřeb dítěte.
 • Úroveň dosažených dovedností ve sledovaných oblastech z pohledu nástupu do ZŠ – viz. evaluační zprávy za rok 2022/23 jednotlivých tříd.

3.4 Kulturní, sportovní a společenské akce školy

 • Účast dětí na vzdělávacích programech Centra tradičních technologií (příborského muzea) s tématy Vánoce, Velikonoce, řemeslná výroba, Betlémy
 • Návštěvy městské knihovny,
 • Divadelních představení pořádané KD Příbor a divadélka v MŠ, taneční vystoupení ZUŠ Příbor
 • Sportovní Den dětí na ZŠ npor. Loma
 • Účast dětí MŠ Švermova na pěvecké soutěži Sedlnická sněženka
 • Spoluúčast na vystoupení na Velikonočním jarmarku na příborském náměstí
 • S pěveckým programem děti vystoupily v Domově seniorů a na Dni matek v KD Příbor
 • Spoluúčast na výrobě velikonočních zápichů a Vánočních přání pro seniory a klienty Domova Příbor
 • Předplavecký výcvik pro předškoláky
 • Školní výlety – Hukvaldy, Nový Jičín – Skalky, Skotnice, Kopřivnice-doprava vlakem nebo autobusem

4. ORGANIZAČNÍ PODMÍNKY ŠKOLY

 • V měsících únor až květen 2023 byl omezen provoz školní zahrady v části za budovou z důvodu výkopových prací na školní zahradě (uložení teplovodního potrubí a převod vytápění budovy z vlastní kotelny na dálkové topení). Plně byla zahrada využívána až od 21.6.2023.
 • Od 1.9.2022 byla výše úplaty stanovena – zvýšena na částku 450 Kč.
 • Od 1.2.2023 bylo z důvodu zvýšení cen potravin navýšena sazba poplatku za stravné.
 • Mateřská škola spolupracuje v rámci dietního stravování s nutričním terapeutem. ŠJ na MŠ Kamarád má certifikát na přípravu pro tyto typy diet: bezlepková, bezlaktózová, diabetická. Při přípravě stravy je nutná spolupráce rodičů dětí a lékaře. Dieta je dětem podávána výhradně na písemné doporučení odborného lékaře.
 • Pedagogové úzce spolupracují se speciální pedagožkou, která organizuje v budově MŠ Poradnu pro rozvoj dítěte (MŠ poskytuje pronájem místnosti), a to za účelem nápravy řeči a celkového rozvoje dítěte. Speciální pedagog poskytuje dětem s SVP dle doporučení poradenského zařízení speciálně pedagogickou péči a v rámci pronájmu nabízí konzultace učitelům.
 • Prázdninový provoz - uzavření škol:
  • MŠ Frenštátská . uzavřena 1.7.-30.7.2023
  • MŠ Švermova uzavřena31.7. – 4.9.2023.

V měsíci srpnu byl omezen provoz MŠ na Frenštátské ulici z důvodu stavebních prací na budově školy (zateplování, oprava střešních štítů, nátěr budovy). Děti byly ve sníženém počtu přemístěny na MŠ Švermova. Z výše uvedených důvodů v letošním prázdninovém provozu MŠ Kamarád neumožnila docházku dětí z MŠ Pionýrů.

4.1 Prezentace školy na veřejnosti

Výtvarná soutěž 

Art Freud (Příbor) – zasláno několik výtvarných prací

Prezentace školy na veřejnosti 

Účast na zdobení vánočních stromů na příborském náměstí

 

Oslavy Dne matek – KD Příbor – pěvecké vystoupení dětí z MŠ Švermova

 

Účast na akci výroba vánočních přání a velikonočních zápichů pro seniory našeho města a okolí. Akci pořádali zaměstnanci Domova seniorů Příbor

Domov seniorů Příbor

Pěvecké vystoupení v rámci oslav Dne matek

4.2 Spolupráce s ostatními organizacemi

ZŠ  npor. Loma, Jičínská

Návštěva předškoláků s cílem seznamovat děti se školním prostředím, účast na sportovním Dni dětí na ZŠ Npor.Loma.

SVČ Luna

Pravidelná výuka zpracování keramické hlíny – děti  MŠ Švermova. 

Centrum tradičních technologií Příbor, Měst.knihovna Příbor

Programy pro MŠ - historie a tradice města, samostatné návštěvy, vzdělávací programy Vánoce, Velikonoce... 

Společnost Hájenka Štramberk

Programy vzdělávající děti v oblasti ekologie, seznamování s přírodou, environmentální programy.


4.3 Spolupráce s odborníky – konzultační činnost

S PPP v NJ

 • 5x návštěva pracovnice PPP NJ - depistáž projevu a úrovně dětí s individuálními vzdělávacími potřebami, 
 • vyšetření dětí k odkladu školní docházky. 

Pro učitele je přínosem konzultace s odborníkem přímo v zařízení MŠ, v reálném prostředí.

S logopedem, psychologem

 • Konzultace se speciálním pedagogem vykonávající speciálně pedagogickou péči s dítětem s SVP, i v rámci Poradny pro rozvoj dětí (pronájem místnosti v MŠ), 

4.4 Informační systém školy

 • Na MŠ Švermova jsou informace zaměstnancům předávány telefonicky, ústně, e-mailem, písemnou formou, systém komunikace je pružný, sdělení lze provést flexibilně dle potřeby.
 • Na MŠ Frenštátská je využíván krom pedagogických rad a písemného sdělení dle potřeby na nástěnce pro zaměstnance systém komunikace prostřednictvím vnitřního telefonního systému, e-mailem, mobilním rozhlasem.
 • Informace pro rodiče jsou předávány prostřednictvím nástěnek v šatnách a pravidelnou aktualizací web.stránek, Mobilním rozhlasem (rodičům jsou na jejich emailovou adresu zasílány informace o akcích jednotlivých tříd, školy nebo rychlé podání aktuálních zpráv).

5 VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ

V rámci DVPP a rozvoje škola pracovala v dlouhodobých projektech Šablony III a MAP. Vzdělávání pedagogů bylo realizováno většinou on-line formou webinářů, částečně prezenčně.
Cíle DVPP:

 • zkvalitnit samotný vzdělávací proces. Vzdělávání je vedeno se zaměřením na důslednost, uvědomělost a odpovědnost k vlastní vzdělávací činnosti a zvyšování vlastních kompetencí a dovednosti učit – vzdělávat,
 • v rámci kolegiální podpory podporovat činnost mentora a uvádějící učitelky pro začínající nebo nově nastupující učitele,
 • podporovat vzájemné návštěvy pedagogů a kolegiální podporu, zaměřit se na předávání poznatků a zkušeností ze sebevzdělávání.
 • využití formativního hodnocení jako metody k rozvoji dítěte

5.1 Projektová činnost

Zapojení do projektu Šablony III (MŠMT OP VVV)
zahájená projektu k 1.9.2021 – ukončení k 30.6.2023


Projekt s názvem Učitel-dítě-rodič III je zaměřen na:

 • personální podporu – školní asistent,
 • projektové dny mimo MŠ zaměřené n polytechnické vzdělávání a evironmentální výchovu,
 • vzdělávání dětí v ICT – využití tabletu ve výuce.

Zapojení do projektu MAP III – místní akční plán města Kopřivnice

 • MAP III – místní akční plán- je zaměřen především na evaluaci předchozích projektů MAP a zpracování podkladů do navazujícího projektu.
 • Zapojení do projektu Se Sokolem do života – projekt na podporu a rozvoj pohybových dovedností.


6 MOŽNOSTI A KVALITA SPOLUPRÁCE S RODIČI, SPOLUÚČAST RODIČŮ NA ŽIVOTĚ ŠKOLY

Spolupráce s rodiči
Práce se zákonnými zástupci dětí byla směrována na níže uvedená témata:

 • Účast rodičů na zahajovacích schůzkách a pro nově přijaté děti, v průběhu září pro rodiče na jednotlivých třídách.
 • V průběhu roku seznamování s projevy dítěte a výsledky vzdělávání, a to s rodiči dětí, které potřebují vzhledem ke svým specifickým projevům nebo k nižší úrovni vzdělávacích výsledků pozornost odborníků. Konzultace s rodiči směřovala k pochopení potřeb dětí se speciálními projevy a hledání cest dle možností školy k jejich naplnění. Dle potřeby škola nabízela zprostředkování kontaktu rodiče s poradenským zařízením (Ostrava, PPP NJ). K hlavním důvodům, pro které byly konzultace vedeny, patří logopedické potíže, poruchy chování, vyšetření školní zralosti apod.).
 • Nové formy spolupráce byly na úrovni seznamování dětí s profesí a zájmy dospělých (rodič navštíví nebo pozve děti na své pracoviště, kde se děti mají možnost seznámit s prostředím a danou profesí (městská policie, hasiči, včelař, autoopravna, stolárna., šicí dílna..)
 • Rodiče byli zapojeni do aktivit školy: zavírání zahrady, výroba podzimníčků, spoluúčast na realizaci programech tříd (společná setkání ve třídách v rámci oslav, svátků a tvoření rodičů s dětmi).
 • Den pro rodinu - akce pro rodinu, při níž měli rodiče možnost seznámit s prostředím celé Mateřské školy na Frenštátské ulici a načerpat inspiraci pro domácí činnosti.

7 VÝSLEDKY KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI ŘEDITELKY

ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH KONTROL A HOSPITACÍ

Veřejně správní kontrola nařízená zřizovatelem 

3/2023, bez nedostatků ovlivňující následně způsobilost provozu organizace

ČŠI

12/2022, bez nedostatků, které by zásadně ovlivnily vzdělávací strategii školy

Zdravotní pojišťovna 

3.4.2023 VZP-kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného – bez nedostatků

Kontrola KHS  

-

OSSZ 

-

Školní úrazy

1 (úraz lehkého charakteru, dokumentace odeslána na pojišťovnu k odškodnění škodní události)

Hospitační činnost

Zaměřena na soulad naplnění cílů TVP a dosažené úrovně dovedností ve sledovaných oblastech, soulad a spolupráce učitelů a asistentů, kolegiální podpora.

ÚDAJE O PERSONÁLNÍM ZABEZPEČENÍ ŠKOLY

Profese

Počet zaměstnanců

Počet úvazků

Učitelka

15

14,5

Asistent pedagoga

4

3.25

Školní asistent

1

0,5

Speciální pedagog

1

0,1

Hospodářka

1

1

Školnice/uklízečka

2/2

2//1,5

Vedoucí školní jídelny

1

0,9

Kuchařka/pomocná síla v kuchyni

3/2

3//0,75

 

Absence pracovníků

krátkodobé zástupy za ped.pracovnice jsou řešeny vlastní výpomocí

Personální změny od 9/2022

-

 

8 SPOLUPRÁCE SE ZŘIZOVATELEM

8.1 Oblast materiálního vybavení a oprav – spolupráce se zřizovatelem

Opravy a obnova, která proběhla ve školním roce 2022/23

 • malování prostor MŠ Frenštátská (IV.třída, hlavní chodba, šatna dětí),
 • nátěr venkovního vybavení zahrady, venkovních lavic a stolů MŠ Frenštátská,
 • napojení kotelny na centrální vytápění-změna způsobu vytápění z vlastní plynové kotelny na dálkové, dodavatel tepla Teplo Příbor pro MŠ Frenštátská a Švermova,
 • oprava el.rozvodů v kotelně (čerpadlo, ohřívák vody)
 • odborný ořez a úprava zahradních proutěných chýší, travní postřik
 • započetí akce zateplování budovy MŠ Frenštátská
 • vybudování odstínění pískoviště MŠ Švermova.

 

Nákup a obnova vybavení, investiční akce pro rok 2023/24
MŠ Švermova:

 • opravy a nátěr zahradních prvků,
 • výměna ohříváku vody
 • malování školní kuchyně

MŠ Frenštátská:

 • dokončení prací na zateplení pláště budovy, oprava štítů, nátěr budovy na MŠ Frenštátská
 • obnova inventáře – koberec do jedné třídy
 • obnova travního porostu zahrady MŠ Frenštátská
 • oprava zahradních prvků

9 ZÁVĚRY PRO VZDĚLÁVACÍ PRÁCI VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/23

Ze závěrů provedené evaluace TVP vyplynuly pro další školní rok následující cíle:

 • Nastavit širší podporu samostatnosti dětí a vést děti k zodpovědnosti za vlastní rozhodnutí a plnění úkolů, pracovat s pravidly třídy.
 • V komunikaci s dětmi pozorně naslouchat, sledovat a zaznamenávat jejich vzdělávací potřeby a vzdělávací nabídku směřovat k individuálním možnostem dětí.
 • Systematicky se zabývat rozvojem pohybových dovedností (projekt se Sokolem do života), využívat pobyt venku jako prostředí pro záměrné plánované vzdělávání, pravidelné „výpravy“, podporovat zdravý životní styl.
 • Rozvíjet spolupráci s rodiči při plánování vzdělávacích činností s využitím jejich profesní odbornosti a zájmových dovedností.
 • Respektovat výchovný styl rodiče.
 • Vytvořit prostor pro paralelní řízenou činnost (dítě s SVP- asistent pedagoga).
 • Systematicky se věnovat citově-emoční oblasti dítěte, nácviku prosociálního chování dětí s cílem předcházet konfliktům mezi dětmi.


Ze závěrů ČŠI:
1. poskytovat dětem formativního hodnocení
2. na základě diagnostiky nabízet dětem aktivity diferencovaně dle jejich úrovně dovedností
3. zaměřit se na vzdělávání učitelů formou vzájemných náslechů a kolegiální podpory, inspiraci pro práci s pomůckami

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2022/23 byla zpracována na podkladě evaluačních zpráv jednotlivých tříd a plánu údržby budovy a provozu školy, a byla projednána na pedagogické radě dne 31.8.2023.

Zpracovala: Mgr. Iva Drholecká, ředitelka mateřské školy