Směrnice o úplatě za vzdělávání

ŠKOLA:  Mateřská škola Kamarád, Příbor, Frenštátská 1370

Vnitřní směrnice č.14  - úplata za předškolní vzdělávání

Č.j.:

Účinnost od: 1.9.2023

Spisový znak: 5.1

Počet stran:  2

Skartační znak: S 5

Počet příloh: 

 

 

  Článek I.

Úvodní ustanovení

 1. Na základě zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a Vyhlášky č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů, vydává ředitelka mateřské školy směrnici o úplatě za předškolní vzdělávání (dále jen „úplata“).

 2. Vzdělávání v mateřské škole je označováno jako vzdělávání neposkytující stupeň vzdělání a lze je poskytovat za úplatu.

 3. Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

Článek  II.

Stanovení výše úplaty

 1. Výše úplaty za předškolní vzdělávání je stanovena dle § 123 zákona č.561/2004 Sb. školský zákon a § 6 vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, vždy pro období školního roku  pro všechny děti v mateřské škole v jednotlivém druhu provozu ve stejné výši a zveřejní se na přístupném místě do 30.června předcházejícího školního roku.

 2. Výše základní částky je dle zákona stanovena tak, aby nepřesáhla 50% skutečných průměrných měsíčních neinvestičních výdajů na provoz.

 3. Výše úplaty je pro školní rok 2023/24 stanovena takto:

a) 500,-Kč – základní částka pro celodenní docházku

b) pro kalendářní měsíce, kdy je provoz omezen nebo přerušen po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, bude stanovena výše úplaty, která nepřesáhne poměrnou část úplaty stanovenou dle bodu II/3a) odpovídající rozsahu přerušení provozu mateřské školy. V případě uzavření jednotlivých pracovišť MŠ po dobu celého měsíce (školní prázdniny), je výše úplaty za vzdělávání stanovena na 0 Kč.

4. Stanovená výše úplaty je platná po dobu trvání účinnosti této směrnice každý následující školní rok. Změna výše úplaty bude dokladována vydáním nové směrnice

Článek  III.

Způsob úhrady úplaty za vzdělávání

1. Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do 15.dne stávajícího kalendářního měsíce

  a) bezhotovostně – zadáním trvalého příkazu v bankovním ústavu ve výši 500,- Kč měsíčně, č. účtu školy 1762525369/0800, variabilní symbol přidělený vedoucí školní jídelny.
  b) Hotovostní platby se pro pracoviště Frenštátská provádí u rozpočtářky MŠ 1. pondělí v měsíci od 7.00 do 15.00 h. Výběr na MŠ Švermova se provádí u vedoucí školní jídelny každou 1. středu v měsíci od 7.00 do 15.00 h.

2. V případě, že zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání nebo stravné, může být dítěti dle § 35 ods.d zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, ukončena docházka do mateřské školy.

3. Výše úplaty je stanovena v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. a §6 vyhlášky č.14/2005 Sb., v platném znění, a nelze se proti ní odvolat.

 Článek  IV.

Pověření výběrem úplaty za vzdělávání

 1. Výběrem hotovostní úplaty za vzdělávání je pověřena rozpočtářka na MŠ Frenštátská a vedoucí školní jídelny na pracovišti MŠ Švermova vždy ve své kanceláři oproti příjmovému dokladu.

 2. Vedoucí ŠJ předá hotovost rozpočtářce, která obnos uloží na provozní účet u České spořitelny. Finanční prostředky budou použity na částečnou úhradu neinvestičních nákladů provozu školy.

Článek  V.

Osvobození od úplaty

 1. Děti, které plní povinnou předškolní docházku  (děti, které v období od 1. září  do 31.srpna následujícího roku dovrší 6-ti let), se vzdělávají bezúplatně.

 2. Osvobození od úplaty je:

a)    zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi (§ 4 pdst.2 zákona č.111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění z.č.366/2011)

b)    zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči (§12 odst.1 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění ve znění z.č.366/2011)

c)    rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo

d)    fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, (§36 až 43 z. č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů), pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy.

3. Osvobození od úplaty může být provedeno na základě písemného podání Žádosti o osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání spolu s příslušným dokladem Úřadu práce nebo odboru sociálních věcí města Příbor. Formulář Žádost o osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání je možno vyzvednout u ředitelky MŠ nebo vedoucí učitelky.

4. Po posouzení žádosti obdrží zákonný zástupce Oznámení o osvobození od úplaty za vzdělávání, kterým stanovuje ředitelka dobu, po kterou je rodič od platby osvobozen. Po uplynutí této doby nebo při změně podmínek, musí zákonný zástupce předložit žádost opakovaně.

5. Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy, pro který je stanovena jiná sazba úplaty za vzdělávání, není nutno ze strany zákonných zástupců podávat žádost o snížení úplaty (prázdninový provoz).

6. V případě, kdy zákonný zástupce přihlásí dítě na docházku v rámci prázdninového provozu na jiné pracoviště MŠ, je povinen za tento měsíc uhradit úplatu za vzdělávání.

Článek  VII.

Závěrečná ujednání

 1. Směrnice o úplatě za vzdělávání je závazná pro zaměstnance školy a zákonné zástupce dětí

 2. Kontrolu dodržování změny směrnice provádí ředitelka školy.

 3. Směrnice nabývá účinnosti dnem 1. září 2023.

 4. Změny a doplňky ke směrnici budou vydávány formou samostatných písemných číslovaných doplňků.

                                                                              Mgr. Iva Drholecká,  ředitelka mateřské školy