Školní řád školní jídelny

Mateřská škola Kamarád, Příbor, Frenštátská 1370

tel.556 725 246, e-mail: frenstatska@skolka-pribor.czwww.skolka-pribor.cz

IČ: 64125891 

Vnitřní řád školní jídelny (ke směrnici č. 17 – školní stravování)

Č.j.: 13/23

Platnost od: 9.1.2023

Spisový znak: 5.1

Účinnost: od 1.2.2023

Skartační znak: S 5

Počet stran: Počet příloh: 

Zpracovala:

 Mgr. Iva Drholecká, ředitelka MŠ Kamarád

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

Zpracováno v souladu s § 30 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), v platném znění k zajištění informovanosti zákonných zástupců dětí mateřské školy o podrobnostech výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců, o zajištění provozu mateřské školy a podmínkách zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí.

OBSAH 

1. Obecné informace 
2. Provoz a vnitřní režim školní jídelny 
2.1.  Ceny stravného dle věkových kategorií 
2.2.  Úplata za stravování 
2.3.  Způsob stravování 
2.4.  Časový rozvrh výdeje stravy v jednotlivých třídách 
2.5.  Pitný režim 
2.6.  Přihlašování a odhlašování dětí ze stravování 
2.7.  Neoprávněně odebraná strava
2.8.  Dietní stravování
3. Práva a povinnosti dětí a zákonných zástupců 
3.1.  Práva dítěte 
3.2.  Povinnosti dítěte 
3.3.  Práva zákonných zástupců dítěte 
3.4.  Povinnosti zákonných zástupců dítěte 
3.5.  Vztahy dětí, zákonných zástupců a zaměstnanců ŠJ 
4. BOZP a zacházení s majetkem školní jídelny 
4.1.  Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí 
4.2.  Podmínky zajištění ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
4.3.  Podmínky zacházení s majetkem školní jídelny ze strany dětí a zaměstnanc
5. Závěrečná ustanovení  

 

1. OBECNÉ INFORMACE 

1. Vnitřní řád školní jídelny Mateřské školy Kamarád, Příbor, Frenštátská 1370 vychází z vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování ve znění pozdějších předpisůa řídí se platnými výživovými normami, zásadami zdravé výživy a platnými hygienickými předpisy. 

2. Školní jídelna zajišťuje stravování dětí tzv. předškolní stravování a stravování vlastních zaměstnanců MŠ tzv. závodní stravování

3. Je-li dítě v době podávání jídla v MŠ, stravuje se vždy. Nárok na stravování mají děti pouze ve dnech provozu MŠ. 

4. Stravování zaměstnanců se řídí vyhláškou o závodním stravování. Zaměstnanec má nárok na jedno hlavní jídlo, pokud vykonává práci pro organizaci alespoň 3 hodiny v daném kalendářním dni v místě výkonu práce sjednaném v pracovní smlouvě. Pokud zaměstnanec čerpá řádnou dovolenou, rodičovskou dovolenou, dny samostudia s pobytem mimo MŠ nebo je v pracovní neschopnosti, nemá tyto dny nárok na závodní stravování. 

5. Strava připravená ve školní jídelně je určena k přímé spotřebě ve školní jídelně. 

6. Jídelníčky, společně se seznamem alergenů, jsou zveřejňovány na nástěnkách v šatnách dětí a rovněž na www.skolka-pribor.cz. 

 

2.   PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLNÍ JÍDELNY 

2.1        Ceny stravného dle věkových kategorií 

Cena stravného je závislá na věku, kterého děti dosáhnou v průběhu daného školního roku. 

 •  Děti do 6 let 
  • Přesnídávka             9,-- Kč 
  • Oběd                      26,-- Kč 
  • Svačina                    8,-- Kč 
 • Děti 7 let (tzv. odložená školní docházka) 
  • Přesnídávka             9,-- Kč 
  • Oběd                      28,-- Kč 
  • Svačina                    8,-- Kč 

2.2        Úplata za stravování 

 1. Úplata za školní stravování je určena výší finančního normativu na nákup potravin. Úhrada stravného probíhá formou měsíčních záloh dle věkových kategorií ve výši finančního limitu na nákup potravin. 
 2. Úhrada stravného v hotovosti se v daném měsíci provádí první pondělí v měsíci v kanceláři vedoucí školní jídelny, nejpozději však do 7.dne v měsíci. Zákonný zástupce zaplatí zálohu na daný měsíc. Finanční částka na daný měsíc je ponížena o částku za řádně odhlášenou stravu za předchozí měsíc.
 3. Úhrada stravného bezhotovostním převodem se provádí inkasem. Zákonný zástupce ve svém bankovním ústavu nastaví souhlas s inkasem. Pro tento případ je nutno nastavit dostatečný finanční limit, tak aby pokryl měsíční výši záloh na stravné (POČET PRACOVNÍCH DNŮ X DENNÍ LIMIT STRAVNÉHO). 
 4. Zákonní zástupci dítěte, kteří se rozhodnou pro variantu bezhotovostního převodu si vyzvednou údaje k provedení platby první den docházky do MŠ v kanceláři vedoucí školní jídelny MŠ (variabilní symbol, číslo účtu,…). Vratky za stravné (za dny, kdy bylo dítě řádně omluveno) budou zúčtovány k následujícímu měsíci, při provedení zálohové platby na další měsíc.
 5. I dítě s nepravidelnou docházkou platí zálohu na celý měsíc. 
 6. Bez včasné úhrady stravného nemůže být dítě přijato do třídy MŠ. 
 7. Úplata za školní stravování je určena pro nákup potravin. Další výdaje spojené s přípravou jídla (energie, platy zaměstnanců) jsou hrazeny z prostředků zřizovatele a ministerstva školství. 

2.3        Způsob stravování 

 1. Školní jídelna připravuje stravu pouze pro děti přítomné v mateřské škole. 
 2. Způsob stravování vyplývá z „Přihlášky o stravování dítěte v MŠ“. 
 3. Dítě přihlášené k celodennímu stravování, má právo denně odebrat přesnídávku, oběd a svačinu. 
 4. Dítě přihlášené k polodennímu stravování má právo denně odebrat přesnídávku a oběd. 
 5. Jídelníček dle výživových norem a finančního limitu sestavuje vedoucí školní jídelny. 
 6. Vedoucí kuchařka normuje jednotlivá jídla dle doporučených receptur pro školní stravování. Množství surovin upravuje pro mladší věkovou skupinu koeficientem 0,5 a pro děti 7leté koeficientem 0,7. 

2.4        Časový rozvrh výdeje stravy v jednotlivých třídách 

 • přesnídávka        8:45 -   9:00 
 • oběd                 11:30 - 12:00
 • svačina             14:15 - 14:30

2.5         Pitný režim 

V průběhu celého dne zajišťuje školní jídelna pitný režim dětí. Děti tak mají možnost pitného režimu v průběhu celého pobytu v mateřské škole v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu žízně. V rámci pitného režimu jsou dětem podávány čaje nebo pitná voda z vodovodního řádu.

2.6        Přihlašování a odhlašování dětí ze stravování 

 1. Nepřítomnost dítěte je nutno oznámit do 8 hodin: 

Při odhlašování je nutno nahlásit: 

 • příjmení a jméno dítěte 
 • třídu 
 • datum nepřítomnosti 
 • datum nástupu 

V případě neomluvené absence nemůže být platba za stravu vrácena. 

§4 odstavec 9 prováděcí vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 Sb. v platném znění určuje, že první den neplánované nepřítomnosti dítěte v mateřské škole se v tomto případě považuje za pobyt v mateřské škole. 

Pokud dítě onemocní a nestačí si oběd odhlásit, nárok na dotovaný oběd první den nemoci má, tzn. zákonný zástupce dítěte si může odebrat oběd ve školní jídelně v době 11:30 - 11:45 a odpolední svačinu v době od 14:15 - 14:30 ve třídě MŠ. 

Příchod dítěte po absenci je nutné hlásit 24 hodin předem.  

2.7        Neoprávněně odebraná 

 1. Podle § 119 zákona č. 561/2004 o školských zařízeních (školský zákon) v platném znění, školní jídelna zabezpečuje stravování pro děti v době jejich pobytu v mateřské škole, kdy je jim poskytována dotace na mzdové a věcné režie školního stravování (mzdy, energie). Stravování je tak pro zákonné zástupce dětí levnější, zaplatí pouze náklady na potraviny. 
 2. Pokud dítě není v mateřské škole, nárok na dotaci ztrácí a v případě odebrání stravy by se jednalo o tzv. neoprávněně odebranou stravu. 
 3. Výše stravného za neoprávněně odebranou stravu v další dny nemoci nebo jiné absence v režimu hlavní činnosti stravy je uvedena v kalkulačním listu pro školní stravování platném na daný kalendářní rok. 
  • Děti 3-6 let      108,65 Kč 
  • Děti 7 let         110,65 Kč

2.8        Dietní stravování

 1. Školní jídelna má nastaven systém dietního stravování. Strava je poskytována na základě doporučení odborného lékaře a dohody zákonného zástupce a mateřské školy.na mateřské škole vaříme i pro děti s alergií a intolerancí na lepek, mléčnou bílkovinu a laktózu.

3. PRÁVA A POVINNOSTI DĚTÍ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

3.1        Práva dítěte 

 1. Dítě má právo odebrat přesnídávku, oběd a svačinu. 
 2. Dítě má právo využívat stravovací služby a informace týkající se školního stravování. 
 3. Dítě má právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a život ve zdravém životním prostředí.
 4. Dítě má právo na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace, před fyzickým nebo psychickým násilím, zneužíváním, zanedbáváním, před sociálně patologickými jevy a všemi druhy toxikomanií. 
 5. Dítě nesmí být v žádném případě nuceno do jídla. 
 6. Dítě má právo na celodenní stravu v době distanční výuky. 

3.2        Povinnosti dítěte 

 1. Dítě je povinno dodržovat pravidla společenského chování při stravování a stolování.
 2. Dítě se nesmí dopouštět projevů rasismu a šikanování. 
 3. Dítě je povinno plnit pokyny učitelek MŠ, popřípadě dalších zaměstnanců MŠ. 
 4. Dítě je povinno dbát na čistotu rukou a přiměřenou čistotu svého oblečení. 

3.3        Práva zákonných zástupců dítěte 

 1. Zákonný zástupce dítěte má právo vznášet připomínky a podněty k práci školní jídelny u ředitelky školy. 

3.4        Povinnosti zákonných zástupců dítěte 

 1. Zákonný zástupce dítěte je povinen informovat o zdravotní způsobilosti dítěte, o jeho zdravotních obtížích nebo jiných skutečnostech, na které je nutno ze zdravotního hlediska brát ohled. 
 2. Zákonný zástupce dítěte je povinný včas uhradit úplatu za stravné. 

3.5        Vztahy dětí, zákonných zástupců a zaměstnanců ŠJ 

 1. Zaměstnanci ŠJ vydávají dětem a zákonným zástupcům pouze pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním Vnitřního řádu školní jídelny, dále zajišťují bezpečnost a další nezbytná organizační opatření. 
 2. Informace, které zákonný zástupce poskytne o dítěti (zdravotní způsobilost…), jsou důvěrné a všichni zaměstnanci mateřské školy a školní jídelny se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. 

 

4.    BOZP A ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLNÍ JÍDELNY 

4.1 Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí 

 1. ŠJ zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí při stravování a s ním přímo souvisejících činnostech a poskytuje dětem nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
 2. Za bezpečnost a ochranu dětí v době stravování odpovídají učitelky MŠ. 
 3. Učitelky MŠ jsou povinny vhodnou a věku přiměřenou formou poučit děti o možném ohrožení zdraví a bezpečnosti při stolování, a to první den přítomnosti dítěte v MŠ a dále v průběhu školního roku. O provedeném poučení je učitelka MŠ povinna vždy učinit záznam do třídní knihy. 

4.2 Podmínky zajištění ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 

 1. Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života (včetně stravování). 

4.3 Podmínky zacházení s majetkem školní jídelny ze strany dětí a zaměstnanců

 1. Děti a zaměstnanci mateřské školy jsou povinni zacházet s majetkem školní jídelny šetrně a nepoškozovat jej. 
 2. Pokud zaměstnanec MŠ zjistí technickou nebo hygienickou závady týkající se majetku školní jídelny, je povinen ji ihned nahlásit nadřízenému zaměstnanci nebo vedoucí ŠJ, případně ekonomce školy. 

5     ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 1. Vnitřní řád školní jídelny Mateřské školy Kamarád, Příbor, Frenštátská 1370 se zveřejňuje v šatnách dětí na úřední desce MŠ a na www.skolka-pribor.cz. 
 2. Ředitelka školy je povinna s vnitřním řádem ŠJ prokazatelným způsobem seznámit zaměstnance a informovat o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce dětí. 

 

V Příboře dne 9.1.2023                                                                                  

Mgr. Iva Drholecká
ředitelka MŠ