Filozofie programu

FILOSOFIE ŠVP

MÍSTO NA ZEMI – školní vzdělávací program zaměřený na rozvoj osobnosti a socializaci dítěte předškolního věku do společenského prostředí v souladu s jeho individuálními zvláštnostmi, potřebami a možnostmi.

Pro koho program vzniká? 

Pro děti a jejich rodiče.

„Dítě je jedinečná bytost s individuálními zvláštnostmi a potřebami, a proto:

• každé dítě má právo na získání takového vzdělání, které mírou a kvalitou odpovídá jeho osobnostním možnostem a potřebám

• každé dítě má právo na podnětné prostředí zasahující rozvoj celé osobnosti

• každé dítě má právo na vytváření a zaujímání zdravých postojů k sobě i svému okolí a učit se žít ve společenství s jinými

• každé dítě má právo na vstřícnost, otevřenost, na lásku a přijetí

• každé dítě má právo najít si své místo mezi ostatními ….. a my dospělí jim to místo pomůžeme hledat.“

Co je cílem vzdělávání?

• Dítě socializované do nového společenského prostředí, působícího na utváření osobnosti v souladu s individuálními zvláštnostmi a potřebami dítěte.

• Dítě osvojující si základní hodnoty společenského soužití.

• Dítě disponující osobní samostatností a sebedůvěrou.

• Dítě připravené na vstup do ZŠ s rozvinutými kompetencemi k učení, sociálními a personálními kompetencemi, kompetencemi komunikativními, k řešení problémů.

• Zavádět a rozvíjet možnosti individuálního zařazení dětí se speciálními potřebami dětí.

• Hledat a realizovat nové možnosti práce s dětmi ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, zaměřit se na tvorbu individuálních programů, individuální práci, socializaci.

• Rozvíjet možnosti a formy spolupráce s rodiči a jejich zapojení do výchovně vzdělávacího procesu v mateřské škole, rozvíjet partnerské vztahy, profesionálním přístupem získávat prestiž u rodičů i na veřejnosti.

• Zavádět do výchovně vzdělávací práce relaxační programy a programy na rozvoj duševní hygieny dětí, psychomotorických a kognitivních dovedností a schopností, hledat nové formy utváření zdravého životního stylu.