Projekt Gramotnosti pro

Projekt GRAMOTNOSTI PRO…

a digitální technologie v Mateřské škole Kamarád

V březnu 2018 vstoupila naše mateřská škola do projektu „Gramotnosti pro“, vedeném pod názvem PPUČ – Podpora práce učitelů, který zaštiťuje Národní ústav vzdělávání v Praze. Cílem projektu je podávat metodickou pomoc školám v rozvoji matematické, čtenářské a digitální gramotnosti, mapovat zvyšování úrovně vzdělávání učitelů a aplikaci získaných dovedností do vzdělávacího procesu. V rámci projektu jsou pořádány pro pedagogy aktivity zaměřené především na praktické využití vzdělávacích metod a postupů, výukových materiálů a pomůcek ve vzdělávání dětí. Učitelé se účastní společných sdílení na setkání Společenství praxe, metodických ukázek práce v daném typu škol a dané vzdělávací oblasti. Velmi přínosnou aktivitou je setkání na letních školách gramotností, kde mají učitelé možnost setkat se s kolegy jiných pilotních škol, účastnit se seminářů a prezentací a současně provést prezentaci práce naší školy.

Jednou z velmi diskutovaných oblastí je využití digitálních technologií při vzdělávání dětí v mateřské škole. Pokusili jsme se na danou problematiku podívat z jiného úhlu. Technologie jsou všude kolem nás, děti se s nimi setkávají v prostředí domova, nákupních center, u přátel, stávají se našimi pomocníky, ale také nepřáteli v podobě vznikajících závislostí. Staly se součástí našich životů. A proto vidíme potřebu hovořit o tom, jak lze tyto technologie využít v tom pozitivním směru, aby sloužily ony nám a ne my jim.

A s tím je potřeba začít již ve věku, kdy se osobnost dítěte začíná utvářet, kdy si dítě vytváří vztah k novým věcem a k nově poznanému, ukládá si do podvědomí, co je „správné“ a co ne, kdy si vyváří nové návyky, zaujímá postoje. Možná by v této situaci bylo účinnější hovořit na dané téma s rodiči a těmi, kdo s dětmi tráví nejvíce času, neboť děti se v předškolním věku učí především nápodobou svého okolí.

Na naší mateřské škole využíváme při vzdělávání dětí také digitální technologie, avšak program je koncipován především na seznámení s tím, jak nám mohou tyto „chytré věcičky“ pomáhat. Práce s nimi se stala doplňkem vzdělávacích činností. Tím nejdůležitějším a nenahraditelným, kdo do vzdělávacího procesu zasahuje, je stále paní učitelka se svou vstřícností, pedagogickým umem a empatií.

 

Aktivity s interaktivní tabulí:

  • Kreslení na tabuli v programu smartnotebook - děti si vyzkouší práci s tužkou, jak ji správně držet, aby psala. Mohou kreslit prstem, zjišťují, kdy prst píše, kdy ne. Mění barvy na liště, pojmenovávají barvy, poznávají, mají možnost volby. Je možné si obrázek uložit a později např. vytisknout. Po vytisknutí si jej mohou rozstříhat a poté zase slepit, pokud vytiskneme obrázek černobílý, mohou si jej vybarvit.
  • Práce s interaktivními programy Všeználek na venkově, Všeználek v džungli. Děti se v programu dozvědí informace o zvířátkách, pracují s obrázky, zrakem rozlišují předměty. Mají připravené hry, které se vážou k tématu. Paní učitelka s nimi komunikuje a předčítá texty. Děti aktivně odpovídají, pojmenovávají obrázky, rozvíjí svou slovní zásobu, rozvíjí logopedickou prevenci.
  • www.veskole.cz - na webové stránce nalezneme připravené DUMY, které vkládají do systému paní učitelky z jiných školek. Je možné je použít, dle tématu a věkové kategorie. Děti to vede k samostatnosti, mohou u tabule pracovat ve skupince 4-6 dětí, kdy si sami zvládají přepínat aktivity (stránky), paní učitelka slouží pouze k vysvětlení a přečtení zadání, děti se střídají samy, dodržují předem domluvená pravidla.
  • Školka hrou - ve školce máme k dispozici 4 knihy, podle ročního období a zde jsou nabídky na činnosti v koutcích a následně spolupráce s interaktivní tabulí pomocí kódů. Knihy jsou sepsány podle oblastí z RVP. Dětem tato činnost dá poznatky o probíraném tématu, jak prožitkově, tak si ji mohou ověřit na tabuli díky zvukům, videu, obrázkům.
  • Promítání videa z besídek, poznávání kamarádů podle fotek.

Další digitální pomůcky:

 

SWEETBOX:

Tento pojízdný projektor a počítač v jednom, vylepšuje práci s menšími dětmi, pracovní plocha je na zemi, děti mohou u ní klečet a pracují v pohodlnější poloze, přesunují se aktivně po podložce. Na sweetboxu je možné promítat pohádky, promítat naučné pořady, které se hodí k tématu a k práci paní učitelky. Děti naslouchají a zrakem a sluchem se snaží plnit úkoly podle zadání.

TABLETY:

Tablety využíváme pro individuální práci s dítětem, kdy se snažíme vylepšovat určitou oblast dítěte. (Např. logopedická prevence, zrakové vnímání, rozvíjení paměti, prostorové vnímání). Tablet mají děti k dispozici k zachycení přírody na procházkách, kdy mohou fotit a zvětšovat si předměty, zvířata. Slouží k focení kamarádů ve třídě, mohou si tvořit fotky, následně pracovat s nimi na interaktivní tabuli.

MLUVÍCÍ SKŘIPCE:

Skřipce máme v 6 barvách, je možné si vyslechnout nahraný úkol a děti mohou pracovat podle zadání. Procvičují si jemnou motoriku, aby dokázaly skřipec(kolíček) spustit. Je nutné sluchové vnímání. Děti si nahrávají svuj hlas na kolíček, nebo zazpívají písničku, ostatní děti mohou poznávat podle hlasu kamarády. Skřipce neslouží jako náhradu hlasu paní učitelky, ale mohou zpestřit práci a udělat ji pro děti zajímavější.

BAREVNÉ TELEFÓNY:

Děti si mohou volat pomocí dětských telefónů, k dispozici mají barevné rozlišení, naučí se ovládat telefón, zeleným příjmou hovor, červenou ukončí hovor. Musí komunikovat mezi sebou, vytvářet věty, hledat společná témata na rozhovor. Vytváří si dvojice dle oblíbenosti, trénují trpělivost, vyčkají na zavolání.

 BEE-BOT PROGRAMOVATELNÉ VČELKY:

Tato programovatelná robotická hračka slouží k rozvoji logického myšlení dětí, prostorové představivosti, plánování a matematických gramotností. Pro děti je práce s těmito včelkami atraktivní a nabízí nový pohled na aktivity.

 

 

03.06.2020 Kategorie: Projekty