Oznámení o otevření mateřské školy

Vážení rodiče,

dne  25.5.2020 bude obnoven provoz Mateřské školy Kamarád na ulici Frenštátská a Švermova.

Po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření, vydalo  dne 30.4.2020 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR  dokument PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020, který stanovuje hygienické a provozní podmínky vzdělávání.

Provoz a organizace vzdělávání bude tedy probíhat dle stanovených opatření.

V souvislosti s tímto vás, žádáme, abyste se s níže uvedenými podmínkami provozu  seznámili a do 7.5.2020 sdělili, zda vaše dítě do mateřské školy  25.5. nastoupí.  Vaše včasná informace o účasti vašeho dítěte na vzdělávání nám pomůže při zajištění podmínek ke vzdělávání a stravování dětí.

Zprávu, prosím, sdělte na e-mail adresu frenstatska@skolka-pribor.cz nebo telefonicky na číslo MŠ Kamarád na ulici Frenštátská -  556 725 246.

Opatření a podmínky organizace provozu mateřské školy

      1.  Cesta do mateřské školy a z mateřské školy, pohyb ve škole

Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména: 

  • Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu (dále jen „rouška“).
  • Při příchodu k mateřské škole, pohyb a shromaždování  osob před mateřskou školou minimalizovat. Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).
  • Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte, platby stravného apod.). 
  • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.
  • Neprodleně po přezutí a převlečení si musí děti důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem. 

        2. Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění - rizikové skupiny

Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) níže uvedeného seznamu rizikových faktorů nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Pokud dítě nebo rodinní příslušníci patří do rizikové skupiny, doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské škole s tímto vědomím.

Při prvním vstupu do školy zákonný zástupce dítěte předloží Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, kterým stvrzuje:

  • že se seznámil s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví,
  • že se u dítěte neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn.

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

 4. Porucha imunitního systému, např.

a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),

b) při protinádorové léčbě,

c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2 ).

6.  Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

        3. Postup školy při podezření na možné příznaky COVID-19  u dětí

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit. 

Pokud dítě v průběhu pobytu v mateřské škole vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné jej dle stanovených pravidel pro provoz školy izolovat od ostatních dětí  a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření škola informuje spádovou hygienickou stanici.

Ostatní děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit výuku na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte.

Pro tento případ je nutné, aby rodiče zajistili a uložili do šatní skříňky dítěte 3 ks roušek (roušky musí být ošetřené a uložené dle platných hygienických pravidel při nakládání s rouškami).

 

V Příboře dne 4.5.2020                                                                                                                                                                                            Mgr. Iva Drholecká, ředitelka mateřské školy

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ ke stažení.

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

04.05.2020 Kategorie: Aktuality pro rodiče MŠ Frentštátská